BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas
© 2012 stalkurr

Ištrinti prisiminimai

Kaip greitai bėga dienos. Kaip greitai eina laikas. Jis niekieno nelaukia. Eina savo pačio sukurtu taku. O aš nespėdama keliauju tuo vingiuotu keliuku. Laikas vis nepastebimai pabėga ir man tenka vėl jį vytis. Be jo jaučiuosi kaip mažas pasiklydęs vaikas. Aš nenorėjau būti viena šiame takelyje. Nemėgau atsibusti ir pamatyti, kad aš vėl stoviu pametusi galvą.

Štai prabėgo keletą  mėnesių, bet laiko nepagavau. Jis kažkur džiaugiasi laisve nuo manęs. Ir štai aš čia vėl esu. Pikta ant pasaulio, kad laikas pabėgęs nuo manęs, kad jaučiuosi taip, lyg nieko nespėju. Nes vasara per greitai pradėjo baigtis.

Ir norėčiau pykti ant savęs. Bet negaliu, nes pasiklydau rūke.  Tad savęs aš nerasiu ir pykti negalėsiu.

Howl Trance - Poltergeist

Patiko (0)

Rodyk draugams1 komentaras ↓

#1   Lottie Z. Knapp 2013-07-18 @ 12:50

… o dabar að jauèiuosi kaip niekada anksèiau. Po galais, að neþinau, kas man darosi. To anksèiau niekada nebuvo. Nebuvo ir tikiuosi nebebus… bet … bet dabar að privalau iðsilieti. Iðsilieti, nes kitaip að sprogsiu. Kaip visada… jau darosi nuobodu… Po galais, noriu verkti, noriu rëkti, noriu bëgti. Bet negaliu. Verkiu – be aðarø (kam to reikia?), rëkti irgi negaliu. Man tarsi balsas uþlûþo. O bëgti? O bëgti að jau nebeturiu jëgø… uþvaldë baimë… ji ásismelkë á mano protà. Bëk, rëk, verk… verkti… Labiausia dabar noriu verkti. Bet stiklinës mano akys sausos (per sausos). Nekenèiu uþ tai savæs. Noriu iðnykti tamsoje… ir galbût… Galbût ðiandien maþa dalelë manæs – mirë. Mirë niekam nepastebëjus, mirë net man nepamaèius. Tiesiog mirë. Iðnyko tarsi dûmas. Bet þinau: viskas sugráð á savas vëþes. Laikas. Lëtai judantis laikas man padës. Ir netgi neþinau, kodël man liûdna. Að jauèiuosi pavargæs. Noriu nusiðypsoti, bent jau sau, bet man trûksta jëgø. O padëti man niekas tikrai negali. Kad ir kaip norëtø……gali…… bet man to nereikia. Liûdþiu – pats neþinau dël ko, verkiu – neþinau dël ko… galbût todël, kad aplinkiniai þmonës nori man padëti. Palikite mane vienà. – – – Tik ne visam laikui. Noriu bent minutæ pabûti vienas ir vieniðas. Trumpas laiko tarpas… Dabar tai viskas, ko að noriu. Noriu ir daugiau. Noriu turëti artimà draugà, kurá galëèiau apkabinti, kuris suprastø mane be þodþiø. Neðnekëk. Tyla, spengianti tyla uþmuðtø visas bëdas, sunaikintø liûdesá. O gal tik dar labiau viskà padidintø. Pats neþinau, ko að noriu. Noriu iðnykti. Noriu iðnykti. Noriu iðnykti.

Palikti komentarą